اعضای کمیته انتصابات روسای مراکز استانی

1- دکتر خسرو سیستانی، مشاور عالی رئیس موسسسه- دبیر کمیته
2- مهدی امرائی، معاون آموزشی موسسه
3- جعفر میکائیلی،رئیس نظارت و ارزیابی موسسه
4- مهدی گودرزی، مشاور و مدیر حوزه ریاست موسسه