معرفی رئیس موسسه

دکتر شهرود امیرانتخابی
   
 
سوابق علمی و اجرائی
 
 دکترای مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی(گرایش خط و مشی گذاری)
 لیسانس و فوق ليسانس علوم سياسي از دانشگاه شهيدبهشتي
 دانشجوی نمونه(رتبه اول) دوره کارشناسی ارشد علوم سیاسی در سال 1382.
 رتبه اول کنکور دوره دکتری .
 پژوهشگر نمونه مرکز تحقیقات استراتژیک در سال1391.
 پژوهشگر نمونه مرکز تحقیقات استراتژیک در سال1392
 پژوهشگر ارشد مرکز تحقیقات استراتژیک از سال 1381 تا کنون.
 كارشناس ارشد گروه پژوهش هاي رسانه اي مركزتحقيقات استراتژيك.
 رئیس موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری
 مدیر عامل موسسه آموزشی و پژوهشی میراث ایرانیان
 مدیر پژوهش های هویت اسلامی- ایرانی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام
 مدیر پژوهش های گردشگری مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام
 مدرس دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان،گروه علوم سیاسی.
مدرس دانشگاه های جامع علمی- کاربردی از سال1384تاکنون.
عضو کمیته علمی پژوهشنامه  های پژوهشکده تحقیقات راهبردی(گروه فرهنگی و اجتماعی)از شماره اول1384 تا 1392(بیش از 100پژوهشنامه).
عضو هیات مدیره انجمن مدیریت فرهنگی ایران از سال 1392تا کنون
عضو کمیته علمی کنگره ملی آموزش عالی، مهارت و اشتغال
عضویت کمیته منتخب شورای پژوهش و فناوری دانشگاه جامع
عضو شورای سیاستگذاری مرکز رشد واحدهای فناورگردشگری استان گیلان
عضو شورای سیاستگذاری همایش جنبش عدم تعهد،تابستان1391.
دبیر اجرایی همایش اتحاد ملی: راهبردها و سیاست ها، مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام(1384)
عضو کمیته علمی همایش شهرداری به منزله نهاد اجتماعی در سال 1390.
عضو کمیته علمی همایش حکمروایی خوب شهری، معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران،1391.
عضو کمیته علمی همایش ماتریس شهری، معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران،1391.
عضو شورای سیاستگذاری جشنواره ملی فاوا(فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت ارتباطات) در سال های 90و91.
عضو شورای سیاستگذاری یازدهمین همایش ملی خلیج فارس1395
عضو شورای سیاستگذاری دوازدهمین همایش ملی خلیج فارس1396
مشاور پژوهشی رئیس سازمان  اسناد و کتابخانه ملی ج اا
مشاور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شرق
مشاور عالی فرماندارطالقان1394
داور سومین همایش روابط عمو می های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال 1391.
عضو هیات تحریریه فصلنامه میراث و گردشگری،جهاد دانشگاهی، مرکز گردشگری علمی- فرهنگی دانشجویان ایران
و....

 
کتاب ها:


1. چشم انداز اقتصاد فرهنگ در ایران ، زیرچاپ1396
2. روش تحقیق در مدیریت فرهنگی، در دست چاپ(1396)
3. واژنامه تخصصی مدیریت فرهنگی، تهران: انتشارات علمی- فرهنگی، بهار۱۳۹۳.
4. "مجموعه مقالات تکنولوژی های جدید رسانه ای"، تهران: پژوهشکده تحقیقات استراتژیک، بهار۱۳۸۷.
5. " مجموعه مقالات همایش ملی: راهبردها و سیاست ها، تهران: مرکز تحقیقات استراتژیک،آذر۱۳۸۶.
6. " دیپلماسی رسانه ای"، تهران: پژوهشکده تحقیقات استراتژیک، بهار۱۳۸۷.
7. " قدرت سایبر"، تهران: پژوهشکده تحقیقات استراتژیک، بهار۱۳۸۷.
8. مجموعه مقالات ایران و مساله هسته ای، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی،1387.


مقالات فارسي :

1. ارائه الگويي جهت سياست‌گذاري فرهنگي رسانه‌ها در ايران، فصلنامه راهبرد فرهنگی- اجتماعی،شماره 17،تهران :پژوهشکده تحقیقات راهبردی، زمستان 1394(علمی- پژوهشی)
2. دیپلماسی گردشگری: موانع،پیامدها و راهکارهای تقویت آن،کتاب مجموعه مقالات چشم انداز صنعت گردشگری در ایران،تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی،1395 ، صص49-61.
3. شناسایی نقاط قوت و ضعف؛ فرصت ها و تهدیدهای سیاستگذاری فرهنگی رسانه ها، فصلنامه راهبرد فرهنگی- اجتماعی،گواهی پذیرش (در نوبت چاپ)،تهران :پژوهشکده تحقیقات راهبردی (علمی- پژوهشی).
4. لزوم بازنگری در منابع و سرفصل های رشته گردشگری و استفاده از تجارب سایر کشورها، کتاب مجموعه مقالات چشم انداز صنعت گردشگری در ایران،تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی، 1395 ،صص95-99.
5. بررسی تاثیر متقابل جوانان و صنعت گردشگری، کتاب مجموعه مقالات چشم انداز صنعت گردشگری در ایران، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی،1395، صص153-159.
6. ارائه الگو جهت طراحی میزان واگذاری تصدی گری دولت در عرصه رسانه های الکترونیک، کتاب مجموعه مقالات "نسبت دولت و فرهنگ"، پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام،پاییز 1391.
7. مقایسه تطبیقی الگوی سیاستگذاری فرهنگی ایران و مصر،کتاب مجموعه مقالات"سیاستگذاری فرهنگی"، پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام،1392.
8. تاثیر رسانه ها بر کاهش محرمانگی فنون نظامی در جنگ رسانه ای،پ ژوهشنامه رسانه و جنگ نرم،تهران: پژوهشکده تحقیقات استراتژیک، شماره106،زمستان1391. صص55تا85.
9. مبانی جنگ نرم در علوم ارتباطات، پژوهشنامه رسانه و جنگ نرم، تهران: پژوهشکده تحقیقات استراتژیک، شماره106، زمستان1391،صص85تا115.
10. راهکارهای ارتقای سرمایه اجتماعی در کشور با توجه به سند چشم انداز بیست ساله نظام/فصلنامه راهبرد،سال بیست و دوم،شماره66،بهار 1392،صص61تا 84..
11. راهکارهای عملیاتی سهولت در مدیریت استراتژیک فرهنگی شهر تهران/مشترک با دکتر نیکومرام.چاپ در کتاب مجموعه مقالات همایش علمی "مدیریت استراتژیک فرهنگی شهر تهران(جلد سوم)، تهران: انتشارات تیسا،1391 ، صص525تا547.
12. آسیب شناسی فرهنگی شهرداری تهران/مشترک با دکتر صالحی. چاپ در کتاب مجموعه مقالات همایش علمی "مدیریت استراتژیک فرهنگی شهر تهران(جلد اول)،تهران: انتشارات تیسا،1391 ،صص73تا101.
13. چالش های فرهنگی شهرداری تهران در تحقق حکمروایی خوب شهری، مجموعه مقالات همایش علمی"حکمروایی خوب شهری"، تهران انتشارات تیسا،1391 ،جلد دوم، صص349تا387.
14. ساختار قدرت در بین کشورهای جنبش عدم تعهد، فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهش های روابط بین الملل، ویژه نامه چکیده مقالات نخستین کنفرانس علمی بین المللی پیرامون جنبش عدم تعهد، تابستان 1391.
15. واکاوی نقش رسانه ها در ایجاد و تقویت انسجام کشورهای عضو جنبش عدم تعهد، فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهش های روابط بین الملل، ویژه نامه چکیده مقالات نخستین کنفرانس علمی بین المللی پیرامون جنبش عدم تعهد، تابستان 1391.
16. راهکارهای ارتقای توریسم فرهنگی بین اعضای کشورهای جنبش عدم تعهد، فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهش های روابط بین الملل، ویژه نامه چکیده مقالات نخستین کنفرانس علمی بین المللی پیرامون جنبش عدم تعهد، تابستان 1391.
17. ارائه مدلی برای همکاری های بین المللی در دانشگاه های کشورهای عضو جنبش عدم تعهد، فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهش های روابط بین الملل، ویژه نامه چکیده مقالات نخستین کنفرانس علمی بین المللی پیرامون جنبش عدم تعهد، تابستان 1391.
18. بررسی شاخص ها و مولفه های فرهنگی موثر بر انسجام ملی در کشور هند،فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهش های روابط بین الملل، ویژه نامه چکیده مقالات نخستین کنفرانس علمی بین المللی پیرامون جنبش عدم تعهد، تابستان 1391
19. ارائه الگو جهت طراحي ميزان واگذاري تصدي‌گري دولت درعرصه رسانه‌هاي الكترونيك،کتاب مجموعه مقالات نسبت دولت و فرهنگ، تهران: مرکز تحقیقات استراتژیک، پاییز1391.
20. بررسی عوامل موثر بر ارتقای رضایت از زندگی مشترک با دکترعلی اکبر رضایی، فصلنامه مدیریت فرهنگ رسانه ،مشهد : دانشگاه امام رضا(ع).
21. آسیب شناسی امنيت خانواده در ایران، مشترک با دکتر صالحی فصلنامه مدیریت فرهنگ رسانه ،مشهد : دانشگاه امام رضا(ع).
22. فرصت ها و چالش هاي جهاني، منطقه‌اي و د اخلي امنيت پايد ار، مقاله ارائه شده به همایش سراسری امنیت پایدار، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، دانشکده و پژوهشکده اطلاعات و امنیت، مرکز مطالعات ملی امنیت پایدار.
23. فرصت ها و تهديدات در مساله امنيت ملي ايران: با تاكيد بر محور انگلستان، فصلنامه راهبرد، شماره 37، پاييز 1384، صص 128 -72.
24. نقش مدرسه در باز تولید نظام سیاسی، مجله مدیریت فرهنگی، سال سوم،شماره سوم، بهار1388(علمی- پژوهشی).
25. دولت و رسانه در آمريكا بعد از 11 سپتامبر، فصلنامه راهبرد، پاییز1386.
26. پيامدهاي جمع آوري آنتن هاي ماهواره در ايران، پژوهشنامه رسانه، فرهنگ و سياست ،تهران: مركز تحقيقات استراتژيك، شماره دوم، آذر 1385،صص32-7.
27. تهديدات مرزهاي غربي ايران، فصلنامه دانش سياسي، شماره اول، زمستان1385.
28. تحليل 
1. تحليل عملكرد رسانه ها در عراق، پژوهشنامه رسانه،فرهنگ و سياست ،تهران: مركز تحقيقات استراتژيك، شماره دوم، آذر 1385،صص60-47.(تهيه و تنظيم).
29. شبكه هاي جهاني خبري و سياست خارجي آمريكا،، پژوهشنامه رسانه، فرهنگ و سياست ،تهران: مركزتحقيقات استراتژيك، شماره دوم، پژوهشنامه رسانه، فرهنگ و سياست،صص90-61.(تهيه و تنظيم).
30. جنگ رسانه اي آمريكا در برنامه هسته اي ايران، پژوهشنامه رسانه، كاركردها و آسيب ها، تهران : پژوهشكده تحقيقات استراتژيك، شماره 9، بهار1386 ،صص67-49.
31. خاورميانه عاري از سلاح هاي هسته اي، ، فصلنامه دانش سیاسی، دانشگاه علوم انتظامی.
32. تحیل نقش رسانه ها در اتحاد ملی و انسجام اسلامی،کتاب همایش ملی: راهبردهاو سیاست ها، تهران :مرکز تحقیقات استراتژیک،گردآوری و تنظیم شهرود امیر انتخابی و دیگران.
33. تعامل مردم و نظام در بحث ماهواره ها،کتاب  "رسانه 1 : تحلیل مسائل جدید رسانه اتی از منظر کارشناسان"،تهران: پژوهشکده تحقیقات استراتژیک، بهار1387.
34. رسانه ها و قدرت نرم، کتاب"رسانه1: تحلیل مسائل جدید رسانه اتی از منظر کارشناسان"،تهران: پژوهشکده تحقیقات استراتژیک، بهار1387.
35. بررسی و تحلیل سطوح مختلف سواد رسانه ای،"پژوهشنامه سواد رسانه ای"،تهران: پژوهشکده تحقیقات استراتژیک، بهار 1387.
36. گذری بر سواد رسانه ای،"پژوهشنامه سواد رسانه ای"، تهران: پژوهشکده تحقیقات استراتژیک، بهار 1387.
37. تدوين مدل مناسب به منظور توسعه مطبوعات، پژوهشنامه رسانه و توسعه (شماره 80)2،پژوهشکده تحقیقات استراتژیک،تابستان 1390.
38. رسانه و توسعه سياسي؛ مطالعه موردي افغانستان، پژوهشنامه رسانه و توسعه(شماره 77)1،پژوهشکده تحقیقات استراتژیک، بهار 1390.
39. چالش هژمونی چین و آمریکا بعد از 11سپتامبر ، فصلنامه مطالعات سیاسی و بین المللی، شماره اول،1389،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد تاکستان.
40. مدیریت رسانه ها در جوامع بحران زده: مطالعه موردی افغانستان،پژوهشنامه رسانه و مدیریت بحران(1)،تهران:پژوهشکده تحقیقات استراتژیک، زمستان1387.
41. قدرت نرم و رسانه ها، مجموعه مقالات تکنولوژی های جدید رسانه ای،تهران:پژوهشکده تحقیقات استراتژیک، 1387.
42. ضرورت تعامل مردم و نظام در بحث ماهواره ها، مجموعه مقالات تکنولوژی های جدید رسانه ای،تهران: پژوهشکده تحقیقات استراتژیک،1387.
43. پرس تی وی در میان غول های رسانه ای، همشهری یپلماتیک، شماره40، اردیبهشت1389
44. امواج بدون مرز، همشهری دیپلماتیک،شماره42، مرداد1389.
45. موانع و شاخص های توسعه  اجتماعی در ایران، همایش ملی توسعه اجتماعی، دانشگاه کاشان،کمیسیون ملی یونسکو- ایران، فروردین 1389، صص227-247.


پروژه هاي تحقيقاتي:

1. همکاری در طرح تحقیقاتی"اثرسنجی سامانه های نشاط در شهر تهران" معاونت فرهنگی و اجتماعی تهران،1390.
2. همکاری در پروژه تحقیقاتی" مطالعات تحلیلی و توسعه کلان برای دستیابی به سیاست های کلی در بخش رسانه هایصوتی،تصویری،نوشتاری و الکترونیک"دبیر خانه مجمع تشخیص مصلحت نظام،1390.
3. همکاری در طرح تحقیقاتی سیاست های کلی سرمایه اجتماعی در ایران، دبیرخانه مجمع تشیص مصلحت نظام-1390.
4. همکاری در طرح تحقیقاتی سیاست های کلی در بخش هویت،دبیرخانه مجمع تشیص مصلحت نظام-1388.
5. همکاری در طرح تحقیقاتی "توسعه مدیریت فرهنگی و اجتماعی شهر تهران" معاونت فرهنگی و اجتماعی تهران،1391.
6. همکاری در طرح تحقیقاتی " راهکارهای ارتقای هویتی شهروندان شهر تهران" معاونت فرهنگی و اجتماعی تهران،1391.
7. همکاری در پروژه تحقیقاتی"رسانه و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران" دبیر خانه مجمع تشخیص مصلحت نظام،1390.
8. همکاری در طرخ تحقیقاتی"سنجش میزان سرمایه اجتماعی دانشجویان دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد کرج"1391،دانشگاه ازاداسلامی،واحد کرج.
9. نقش دانشگاه آزاد اسلامي در امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران، پروژه مشترك دانشگاه آزاد اسلامي و مركزتحقيقات استراتژيك،1385-1386.
10. بررسي بحران هاي پس از انقلاب اسلامي با الگوي هر مانكان، مركزتحقيقات استراتژيك، آذر 1381.


مقاله انگليسي :

 
    Role of Religious Texts in shaping the Foreign Policy of the Islamic ،Vol.6، Republic of Iran, Discourse, No.2(Fall2004):61-76

ترجمه ها:

1
. کاربرد رسانه در هویت سازی، پژوهشنامه "رسانه و هویت"،تهران: پژوهشکده تحقیقات استراتژیک، شماره84، تابستان1390.
2. ايالات متحده امريكا و جمهوري اسلامي ايران: گام هاي بعدي مربوط به معضل هسته اي، نوشته  جفري كمپ، تهران : پژوهشكده مطالعات راهبردي،  اسفند1384.
3. سياسي شدن اطلاعات :هزينه ها و منافع، ماه نامه  اطلاعات راهبردي ،سال چهارم، آبان 1385،36-32.
4. تغییر پارادایم های سیاست رسانه ای ،پژوهشنامه رسانه، فرهنگ و مدیریت،تهران: پژوهشکده تحقیقات استراتژیک، شماره13، زمستان 1386.
5. جنگ پایان ناپذیر رسانه ،نوشته، نورمن سولومون،پژوهشنامه رسانه و مدیریت بحران(2)، تهران: پژوهشکده تحقیقات استراتژیک،تابستان1388.
6. شناسايي كانون تهديدات داخلي و خارجي در حوزه امنيت ملي، مركزتحقيقات استراتژيك، زمستان 1381.


سخنرانی های تخصصی:

1. دیپلماسی گردشگری در حوزه خلیج فارس، یازدهمین همایش بین المللی علمی- فرهنگی خلیج فارس در کیش،تابستان1395.
2. فرصت های توسعه گردشگری در پسا برجام ، همایش گردشگری پایدار، نگاه خلاق، ایران فردا،رشت: دانشگاه گیلان، مهر1395.
3. جوانان و مصرف گردشگری، نشست علمی-تخصصی به مناسبت روز جهانی گردشگری، دانشگاه تهران، دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران.مهرماه 1394.
4. نقد کتب تالیفی دانشگاهی برای رشته های گردشگری، سلسله نشست های چشم انداز صنعت گردشگری در ایران،تهران: خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)دوشنبه 25مرداد1395.
5. بررسی تاثیر رسانه ها بر هویت کودکان و نوجوانان، تهران: مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام،نشست تخصصی ،سه شنبه 25 آذر 1393.
6. دیپلماسی گردشگری(فرصت ها و چالش ها) تهران: مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام،نشست تخصصی ،سه شنبه 6مرداد1394.
7. شبکه های اجتماعی مجازی و سبک زندگی،تبریز 1391.