اعضای کمیته انتصابات روسای مراکز استانی

1- دکتر خسرو سیستانی، مشاور عالی رئیس موسسسه- دبیر کمیته
2- دکترجعفر میکائیلی، معاون آموزشی موسسه