برطبق ماده 11 اساسنامه موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ترکیب شورای موسسه بقرار زیر است:
1- رئیس موسسه: شهرود امیر انتخابی
2- نماینده رئیس دانشگاه جامع علمی- کاربردی: حسین مجتبی زاده
3- معاونان موسسه
      3-1 مهدی امرائی (معاون دانشجوئی)
      3-2 بابک رضائی(معاون اداری و مالی)
4- دو تن از صاحبنظران آموزش های علمی- کاربردی در بخش مربوط
     4-1 ابراهیم حلاجیان
     4-2 اسماعیل شیر علی
5- دو تن از روسای مراکز آموزش علمی- کاربردی بخش مربوط
     5-1 فتاح سلیمی( مرکز اراک)
     5-2 فرشید یوسفی( مرکز قم)