مرکز آموزش علمی کاربردی صنایع دستی استان تهران
ردیف نام رشته کد رشته محل
1 کاردانی هتلداری 14946
2 کاردانی امور فرهنگی 14112
3 کاردانی روابط عمومی 14250
4 کاردانی نقاشی ایرانی 14760
5 کاردانی تراش سنگهای قیمتی 14517
6 کاردانی مصنوعات چوبی 14507
7 کاردانی فرش دست­باف 14490
8 کاردانی سفال و کاشی 14479
9 کاردانی طراحی لباس 14843
10 کاردانی گردشگری 14902
11 کاردانی نقاشی 14740
 
 
 
مرکز آموزش علمی کاربردی صنایع دستی ارومیه
ردیف نام رشته کد رشته محل
1 کاردانی طراحی لباس 14834
2 کاردانی گردشگری 14894
3 کاردانی موسیقی نوازندگی ساز ایرانی 15109
4 کاردانی هتلداری 14938
 
 
مرکز آموزش علمی کاربردی صنایع دستی اصفهان
ردیف نام رشته کد رشته محل
1 کاردانی گردشگری 14897
2 کاردانی هتلداری 14941
3 کاردانی هنرهای تجسمی گرافیک 14652
4 کاردانی هنرهای تجسمی نقاشی ایرانی 14759
5 کاردانی ‌امور فرهنگی(امور موزه) 14191
 
 
 
مرکز آموزش علمی کاربردی صنایع دستی تبریز
ردیف نام رشته کد رشته محل
1 کاردانی صنایع دستی مصنوعات چوبی 14506
2 کاردانی گردشگری 14893
3 کاردانی معماری داخلی 14533
4 کاردانی هتلداری 14937
5 کاردانی هنرهای تجسمی عکاسی 14615
6 کاردانی هنرهای تجسمی گرافیک 14648
7 کاردانی هنرهای تجسمی- نقاشی 14738
 
 
 
مرکز آموزش علمی کاربردی صنایع دستی خوزستان
ردیف نام رشته کد رشته محل
1 کاردانی فرش دستباف 14494
2 کاردانی طلا و جواهر (تراش سنگ) 14519
3 کاردانی گردشگری 14914
4 کاردانی معماری داخلی  14575
5 کاردانی هتلداری 14954
 
 
مرکز آموزش علمی کاربردی صنایع دستی زنجان
ردیف نام رشته کد رشته محل
1 کاردانی گردشگری 14915
2 کاردانی هتلداری 14955
3 کاردانی آشپزی 14881
4 کاردانی قنادی 14891
5 کاردانی امور فرهنگی-امور موزه 14193
6 کاردانی صنایع دستی-فرش دستباف 14495
 
 
 
 
 
 
مرکز آموزش علمی کاربردی صنایع دستی خراسان رضوی
ردیف نام رشته کد رشته محل
1 کاردانی امور فرهنگی -امور موزه 14192
2 کاردانی صنایع دستی -سفال و کاشی سنتی 14480
3 کاردانی گردشگری 14910
4 کاردانی صنایع دستی فرش دستبافت   14493
5 کاردانی هتلداری 14951
 
 
مرکز آموزش علمی کاربردی صنایع دستی قم
ردیف نام رشته کد رشته محل
1 کاردانی هتلداری 14957
2 کاردانی گردشگری 14921
3 کاردانی مدیریت کسب و کار 13931
4 کاردانی آشپزی 14882
5 کاردانی طلا و جواهر -تراش سنگهای قیمتی 14523
6 کاردانی صنایع دستی -مصنوعات چوبی 14509
7 کاردانی صنایع دستی -فرش دست­باف 14497
8 کاردانی هنرهای تجسمی-نقاشی ایرانی 14764
9 کاردانی امور فرهنگی-امور موزه 14194
 
 
مرکز آموزش علمی کاربردی صنایع دستی کرمان
ردیف نام رشته کد رشته محل
1 کاردانی هتلداری 14958
2 کاردانی گردشگری 14923
3 کاردانی آشپزی 14883
4 کاردانی امور فرهنگی-امور موزه 14164
5 کاردانی صنایع دستی-سفال و کاشی 14482
6 کاردانی صنایع دستی-مصنوعات چوبی 14510
7 کاردانی صنایع دستی -فرش دست­باف 14499
8 کاردانی تراش سنگ های قیمتی 14524
 
مرکز آموزش علمی کاربردی صنایع دستی اردبیل
ردیف نام رشته کد رشته محل
1 کاردانی صنایع دستی فرش دستباف 14488
2 کاردانی گردشگری 14895
3 کاردانی هتلداری 14939
4 کاردانی طراحی لباس 14838
 
 
مرکز آموزش علمی کاربردی صنایع دستی سنندج
ردیف نام رشته کد رشته محل
1 کاردانی گردشگری 14922
2 کاردانی روابط عمومی 14301
3 کاردانی مدیریت امور دفتری 12460
4 کاردانی امور فرهنگی-امور موزه 14195
5 کاردانی هنرهای تجسمی- نقاشی 14751
 
 
مرکز آموزش علمی کاربردی صنایع دستی زاهدان
ردیف نام رشته کد رشته محل
1 کاردانی گردشگری 14917
2 کاردانی صنایع دستی-سفال و کاشی 14481
3 کاردانی طلا و جواهر -تراش سنگهای قیمتی 14521
4 کاردانی طراحی لباس 14853
5 کاردانی صنایع دستی -آبگینه 14611
6 صنایع دستی- مصنوعات سنگی 14513
 
 
              
 
 
               مرکز آموزش علمی کاربردی صنایع دستی اراک
ردیف نام رشته کد رشته محل
1 کاردانی گردشگری 14931
2 کاردانی مدیریت کسب و کار 13961
3 کاردانی موسیقی نوازندگی ایرانی 15132
4 کاردانی هنرهای تجسمی گرافیک 14726
5 کاردانی فنی عمران-نگهداری و مرمت ساختمان 11456
6 کاردانی معماری داخلی 14601
7 روابط عمومی 14320
 
 
مرکز آموزش علمی کاربردی صنایع دستی کرمانشاه
ردیف نام رشته کد رشته محل
1 کاردانی هتلداری 14959
2 کاردانی گردشگری 14924
3 کاردانی آشپزی 14884
4 کاردانی هنرهای تجسمی گرافیک 14713
5 کاردانی طراحی لباس 14858
6 کاردانی صنایع دستی-فرش دست­باف 14500
7 کاردانی حرفه ای ساخت ساز ایرانی 14486
 
 
مرکز آموزش علمی کاربردی صنایع دستی  هگمتانه همدان
ردیف نام رشته کد رشته محل
1 کاردانی هتلداری 14965
2 کاردانی گردشگری 14935
3 کاردانی آشپزی 14887
4 کاردانی معماری داخلی 14608
5 کاردانی صنایع نساجی -چرم و پوست 11852
6 کاردانی صنایع دستی -مصنوعات چوبی 14511
7 کاردانی صنایع دستی -فرش دست­باف 14505
8 کاردانی طلا و جواهر تراش سنگ های قیمتی 14526
 
 
 
 
مرکز آموزش علمی کاربردی صنایع دستی  لالجین
ردیف نام رشته کد رشته محل
1 کاردانی گردشگری 14934
2 کاردانی مدیریت کسب و کار 13964
3 کاردانی معماری داخلی 14606
4 کاردانی صنایع سرامیک-خط تولید 11582
5 کاردانی صنایع دستی -سفال و کاشی سنتی   14483
6 کاردانی هنرهای تجسمی-گرافیک 14733
 
 
مرکز آموزش علمی کاربردی صنایع دستی  لرستان
ردیف نام رشته کد رشته محل
1 کاردانی گردشگری 14927
2 کاردانی طراحی لباس 14861
3 کاردانی طلا و جواهر تراش سنگ های قیمتی 14525
4 کاردانی صنایع دستی -فرش دستباف 14504
5 کاردانی هتلداری  14960
6 کاردانی طلا و جواهر-ساخت زیورآلات با دست 14530
 
 
مرکز آموزش علمی کاربردی صنایع دستی  یزد
ردیف نام رشته کد رشته محل
1 کاردانی گردشگری 14936
2 کاردانی صنایع دستی-سفال و کاشی 14485
3 کاردانی طلا و جواهر ساخت زیورآلات با دست 14531
4 کاردانی صنایع دستی-مصنوعات چوبی 14512
5 کاردانی هتلداری 14966
6 کاردانی مدیریت-امور تشریفات 12451
 
 
 
 
مرکز آموزش علمی کاربردی صنایع دستی  یاسوج
ردیف نام رشته کد رشته محل
1 کاردانی معماری داخلی 14589
2 کاردانی هنرهای تجسمی گرافیک 14714
3 کاردانی موسیقی نوازندگی ساز ایرانی 15125
4 کاردانی صنایع دستی -فرش دست­باف 14501
5 کاردانی امور فرهنگی امور موزه 14196
6 کاردانی گردشگری 14925
 
 
مرکز آموزش علمی کاربردی  جهانگردی2
ردیف نام رشته کد رشته محل
1 کاردانی هتلداری 14947
2 کاردانی گردشگری 14903
3 کاردانی هنرهای تجسمی گرافیک 14665
4 کاردانی معماری-معماری داخلی 14547
5 کاردانی آشپزی 14876
 
 
مرکز آموزش علمی کاربردی جهانگردی3
ردیف نام رشته کد رشته محل
1 کاردانی هتلداری 14948
2 کاردانی گردشگری 14904
3 کاردانی مدیریت-امور تشریفات 12446
4 کاردانی حسابداری-حسابداری مالیاتی 13775
 
 
 
 
 
مرکز آموزش گلدشت کلاردشت
ردیف نام رشته کد رشته محل
1 کاردانی هتلداری 14962
2 کاردانی گردشگری 14928
3 کاردانی هنرهای تجسمی گرافیک 14723
4 کاردانی حسابداری-حسابداری مالی 13756
5 کاردانی مترجمی زبان انگلیسی -آثار مکتوب و متون رسمی 14454
6 کاردانی معماری-معماری داخلی 14597
7 کاردانی حرفه ای حقوق-حقوق ثبتی 12640
 
 
مرکز آموزش شرکت تلاشگران اندیشه کاراد
ردیف نام رشته کد رشته محل
1 کاردانی گردشگری 14900
2 کاردانی حسابداری-حسابداری مالی 13663
3 کاردانی امور بیمه 13292
4 کاردانی مدیریت کسب و کار 13871
5 کاردانی هتلداری 14944
6 کاردانی حرفه ای امور بانکی 13267
 
 
شرکت فراگردش گستر بابلسر(میزبان)
ردیف نام رشته کد رشته محل
1 کاردانی هتلداری 14961
2 کاردانی آشپزی 14885
3 کاردانی قنادی 14892
4 کاردانی مدیریت امور تشریفات 12449
 
 
 
 
 
 
 
هتل مجلل درویشی توس
ردیف نام رشته کد رشته محل
1 کاردانی گردشگری 14911
2 کاردانی مدیریت امور تشریفات 12447
3 کاردانی هتلداری 14952
4 کاردانی آشپزی 14879