بررسی تحلیلی بر نقش سفالینه های میبد- علی جلیل پور، شاهو احمدیان
 جامعه شناسی گردشگری دینی در کلانشهر مشهد- محمد حسن شربتیان
مطالعه جامعه شناختی احساس امنیت از دیدگاه گردشگران و عوامل موثر آن ( مطالعه موردی کلانشهر مشهد)- محمد حسن شربتیان
تاملی بر توسعه گردشگری شهری ایران و ارائه راهکارهای لازم برای آن- محمد حسن شربتیان

برنامه ریزی برای جایگزینی اقتصاد فرهنگ بجای اقتصاد مبتنی بر نفت - شهرود امیر انتخابی

تحلیلی بر نقاشی دوره اول قاجاریه- شاهو احمدیان
تحلیلی بر سوره ها و آیات کتیبه های قرآنی تزئینی در مساجد- شاهو احمدیان