مؤسسه آموزش عالی علمی- کاربردی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری


متقاضیان محترم ثبت نام در دوره های کاردانی می توانند پس از آشنائی با رشته های مراکز استانی، بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور کلیک کنند و مستقیما نسبت به ثبت  نام اقدام کنند.
 سایت سازمان سنجش آموزش کشور - لطفا کلیک کنید

لیست رشته های مقطع کاردانی حرفه ای درخواستی سال 1395
 
مراکز علمی کاربردی تحت پوشش

 

 

  لیست ظرفیت و رشته های درخواستی مرکز اراک
ردیف مقطع / دوره درخواستی ظرفیت کد رشته
آزاد شاغل
1 کاردانی حرفه ای روابط عمومی 60 15 15724
2 کاردانی حرفه ای صنایع دستی-مصنوعات چوبی 60 15 15933
3 کاردانی حرفه ای گردشگری 60 15 16389
4 کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کار 60 15 15303
5 کاردانی حرفه ای موسیقی -نوازندگی ساز ایرانی 60 15 16548
6 کاردانی حرفه ای  هنرهای تجسمی-گرافیک 60 15 16173
7 کاردانی حرفه ای امور فرهنگی-امور موزه 60 15 15567
8 کاردانی فنی عمران-نگهداری ومرمت ساختمان 60 15 12211
   
 
 
لیست ظرفیت و رشته های درخواستی مرکزاردبیل
ردیف مقطع / دوره درخواستی ظرفیت کد رشته
آزاد شاغل
1 کاردانی حرفه ای صنایع دستی- فرش دستباف 35 35 15905
2 کاردانی حرفه ای صنایع دستی-مصنوعات چوبی 35 35 15929
3 کاردانی حرفه ای طلاوجواهر-تراش سنگهای قیمتی 35 35 15939
4 کاردانی حرفه ای گردشگری 35 35 16346
5 کاردان حرفه ای معماری-معماری داخلی 35 35 15953
6 کاردانی حرفه ای هتلداری 35 35 16398
7 کاردانی حرفه ای  هنرهای تجسمی-گرافیک 35 35 16082
8 کاردانی فنی معماری-معماری شهری 35 35 12251
9 کاردانی حرفه ای طراحی لباس 60 15 16283
 
 
 
 
 
 
 
لیست ظرفیت و رشته های درخواستی مرکز ارومیه
ردیف مقطع / دوره درخواستی ظرفیت کد رشته
آزاد شاغل
1 کاردانی حرفه ای امور فرهنگی 35 35 15453
2 کاردانی حرفه ای طراحی لباس 35 35 16279
3 کاردانی حرفه ای گردشگری 35 35 16344
4 کاردانی حرفه ای  معماری-معماری داخلی 35 35 15950
5 کاردانی حرفه ای موسیقی-نوازندگی ساز ایرانی 35 35 16526
6 کاردان حرفه ای هتلداری 35 35 16397
7 کاردان حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیک 35 35 16077
   
 
 
لیست ظرفیت و رشته های درخواستی مرکز اصفهان
ردیف مقطع / دوره درخواستی ظرفیت کد رشته
آزاد شاغل
1 کاردانی حرفه ای گردشگری 50 25 16348
2 کاردانی حرفه ای هتلداری 50 25 16400
3 کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیک 50 25 16084
4 کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-نقاشی ایرانی 50 25 16207
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                               لیست ظرفیت و رشته های درخواستی مرکز تبریز
ردیف مقطع / دوره درخواستی ظرفیت کد رشته
آزاد شاغل
1 کاردانی حرفه ای صنایع دستی-مصنوعات چوبی 30 15 15928
2 کاردانی حرفه ای صنایع دستی- فرش دستباف 30 15 15903
3 کاردانی حرفه ای گردشگری 35 15 16343
4 کادرانی حرفه ای معماری- معماری داخلی 30 15 15948
5 کاردانی حرفه ای هتلداری 30 15 16396
6 کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی 35 15 16044
7 کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی- گرافیک 30 15 16076
8 کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی- نقاشی 30 15 16183
9 کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-نقاشی ایرانی 30 15 16206
   
 
 
لیست ظرفیت و رشته های درخواستی مرکز صنایع دستی تهران
ردیف مقطع / دوره درخواستی ظرفیت کد رشته
آزاد شاغل
1 کاردانی حرفه ای صنایع دستی-سفال وکاشی سنتی 45 20 15896
2 کاردانی حرفه ای صنایع دستی- فرش دستباف 45 20 15908
3 کاردانی حرفه ای صنایع دستی-مصنوعات چوبی 45 20 15930
4 کارداین حرفه ای طراحی لباس 45 20 16290
5 کاردانی حرفه ای طلاوجواهر-تراش سنگهای قیمتی 45 20 15940
6 کاردانی حرفه ای گردشگری 45 20 16353
7 کاردانی حرفه ای هتلداری 45 20 16403
8 کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-نقاشی دیواری 45 20 16218
9 کاردانی فنی صنایع سرامیک خط تولید 45 25 12413
 
 
 
 
 
 
 
لیست ظرفیت و رشته های درخواستی مرکز خراسان رضوی
ردیف مقطع / دوره درخواستی ظرفیت کد رشته
آزاد شاغل
1 کاردانی حرفه ای امور فرهنگی- امور موزه 50 25 15563
2 کاردانی حرفه ای روابط عمومی 50 25 15688
3 کاردانی حرفه ای صنایع دستی-سفال وکاشی سنتی 50 25 15898
4 کاردانی حرفه ای گردشگری 50 25 16366
5 کاردانی حرفه ای هتلداری 50 25 16408
6 کاردانی فنی معماری-معماری شهری 50 25 12298
   
 
 
 
 
لیست ظرفیت و رشته های درخواستی مرکز زنجان
ردیف مقطع / دوره درخواستی ظرفیت کد رشته
آزاد شاغل
1 کاردانی حرفه ای گردشگری 40 35 16372
2 کاردانی فنی معماری- معماری شهری 40 35 12311
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
لیست ظرفیت و رشته های درخواستی مرکز سنندج
ردیف مقطع / دوره درخواستی ظرفیت کد رشته
آزاد شاغل
1 کاردانی حرفه ای روابط عمومی 50 25 15702
2 کاردانی حرفه ای گردشگری 50 25 16378
3 کاردانی حرفه ای مدیریت- امور دفتری 50 25 13400
4 کاردانی حرفه ای  معماری- معماری داخلی 50 25 16010
5 کاردانی حرفه ای هتلداری 50 25 16416
6 کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی- گرافیک 50 25 16151
7 کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی- نقاشی 50 25 16194
8 کاردانی فنی عمران- نگهداری و مرمت ساختمان 50 25 12196
9 کاردانی فنی معماری – معماری روستایی 50 25 12229
10 کاردانی کاردانی فنی معماری- معماری شهری 50 25 12337
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
 
 
 
 
لیست ظرفیت و رشته های درخواستی مرکز قم
ردیف مقطع / دوره درخواستی ظرفیت کد رشته
آزاد شاغل
1 کاردانی حرفه ای اشپزی 40 25 16332
2 کاردانی حرفه ای امور فرهنگی 25 40 15524
3 کاردانی حرفه ای صنایع دستی- فرش دستباف 40 20 15914
4 کاردانی حرفه ای صنایع دستی- مصنوعات چوبی 40 20 15931
5 کاردانی حرفه ای گردشگری 40 25 16377
6 کاردانی حرفه ای مدیریت کسب وکار 40 20 15264
7 کاردانی حرفه ای  معماری- معماری داخلی 45 25 16009
8 کاردانی حرفه ای هتلداری 45 25 16413
9 کاردانی فنی شبکه های کامپیوتری 45 20 11333
10 کاردانی فنی فناوری اطلاعات-اینترنت وشبکه های گسترده 40 20 11547
11 کاردانی کاردانی فنی معماری- معماری شهری 45 20 12331
12 کاردانی فنی نرم افزار-برنامه سازی کامپیوتری 25 25 11854
13 کاردانی حرفه ای امورفرهنگی-امورموزه 40 25 15568
14 کاردانی فنی عمران- نگهداری و مرمت ساختمان 40 25 12194
   
 
 
لیست ظرفیت و رشته های درخواستی مرکز کرمان
ردیف مقطع / دوره درخواستی ظرفیت کد رشته
آزاد شاغل
1 کاردانی حرفه ای اشپزی 50 25 16333
2 کاردانی حرفه ای امور فرهنگی 50 25 15533
3 کاردانی حرفه ای صنایع دستی-سفال وکاشی سنتی 50 25 15899
4 کاردانی حرفه ای صنایع دستی- فرش دستباف 50 25 15916
5 کاردانی حرفه ای صنایع دستی- مصنوعات چوبی 50 25 15932
6 کاردانی حرفه ای گردشگری 50 25 16379
7 کاردانی حرفه ای مدیریت- امورتشریفات 50 25 13374
8 کاردانی حرفه ای هتلداری 50 25 16415
9 کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی- نقاشی 50 25 16196
10 کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی- نقاشی ایرانی 50 25 16210
11 کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی- نقاشی دیواری 50 25 16221
   
 
 
                                                           لیست ظرفیت و رشته های درخواستی مرکز کرمانشاه
ردیف مقطع / دوره درخواستی ظرفیت کد رشته  
آزاد شاغل  
1 کاردانی حرفه ای صنایع دستی- فرش دستباف 55 20 15918  
2 کاردانی حرفه ای طراحی لباس 60 15 16306  
3 کاردانی حرفه ای گردشگری 60 15 16380  
4 کاردانی حرفه ای هتلداری 60 15 16416  
5 کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی- گرافیک 60 15 16157  
6 کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-نقاشی ایرانی 60 15 16212  
7 کاردانی فنی معماری – معماری روستایی 60 15 12233  
8 کاردانی کاردانی فنی معماری- معماری شهری 60 15 12348  
9 کاردانی فنی عمران- نگهداری و مرمت ساختمان 60 15 12200  
     
               
 
 
لیست ظرفیت و رشته های درخواستی مرکز لالجین
ردیف مقطع / دوره درخواستی ظرفیت کد رشته
آزاد شاغل
1 کاردانی حرفه ای صنایع دستی-سفال وکاشی سنتی 30 30 15900
2 کاردانی حرفه ای صنایع دستی- فرش دستباف 30 30 15926
3 کاردانی حرفه ای صنایع دستی- مصنوعات چوبی 30 30 15934
4 کاردانی حرفه ای گردشگری 30 30 16392
5 کاردانی حرفه ای مدیریت کسب وکار 30 30 15306
6 کاردانی حرفه ای معماری – معماری داخلی 30 30 16037
7 کاردانی حرفه ای هتلداری 30 30 16421
8 کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی- ابگینه 30 30 16042
9 کاردانی فنی صنایع نساجی – چرم وپوست 30 30 12719
10 کاردانی فنی عمران- نگهداری و مرمت ساختمان 30 30 12214
11 کاردانی فنی معماری- معماری شهری 30 30 12379
   
 
لیست ظرفیت و رشته های درخواستی مرکز همدان
ردیف مقطع / دوره درخواستی ظرفیت کد رشته
آزاد شاغل
1 کاردانی حرفه ای طلا و جواهر-تراش سنگهای قیمتی 30 30 15945
2 کاردانی حرفه ای گردشگری 30 30 16393
3 کاردانی حرفه ای معماری – معماری داخلی 30 30 16039
4 کاردانی حرفه ای هتلداری 30 30 16422
5 کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی – نقاشی ایرانی 30 30 16217
6 کاردانی فنی معماری- معماری شهری 30 30 12383
7 کاردانی حرفه ای صنایع دستی- فرش دستباف 30 30 15927
 
 
 
 
 
 
 
 
لیست ظرفیت و رشته های درخواستی مرکز خوزستان
ردیف مقطع / دوره درخواستی ظرفیت کد رشته
آزاد شاغل
1 کاردانی حرفه ای امورفرهنگی-امورموزه 40 35 15564
2 کاردانی حرفه ای صنایع دستی-فرش دستبافت 40 35 15911
3 کاردانی حرفه ای گردشگری 40 35 16371
4 کاردانی حرفه ای معماری – معماری داخلی 40 35 16000
5 کاردانی حرفه ای هتلداری 40 35 16411
6 کاردانی حرفه ای طلا و جواهر-تراش سنگهای قیمتی 40 35 15942
   
 
 
لیست ظرفیت و رشته های درخواستی مرکزلرستان
ردیف مقطع / دوره درخواستی ظرفیت کد رشته
آزاد شاغل
1 کاردانی حرفه ای صنایع دستی-فرش دستبافت 30 30 15923
2 کاردانی حرفه ای طراحی لباس 30 30 16312
3 کاردانی حرفه ای گردشگری 30 30 16384
4 کاردانی حرفه ای معماری – معماری داخلی 30 30 16026
   
 
 
                                                            
 
 
 
 
 
                                                             لیست ظرفیت و رشته های درخواستی مرکزیاسوج
ردیف مقطع / دوره درخواستی ظرفیت کد رشته
آزاد شاغل
1 کاردانی حرفه ای امورفرهنگی-امورموزه 35 40 15566
2 کاردانی حرفه ای صنایع دستی-فرش دستبافت 40 35 15919
3 کاردانی حرفه ای گردشگری 40 35 16381
4 کاردانی حرفه ای معماری – معماری داخلی 40 35 16018
5 کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیک 40 25 16158
   
 
 
لیست ظرفیت و رشته های درخواستی مرکزیزد
ردیف مقطع / دوره درخواستی ظرفیت کد رشته
آزاد شاغل
1 کاردانی حرفه ای صنایع دستی-سفال وکاشی سنتی 30 40 15902
2 کاردانی حرفه ای صنایع دستی- مصنوعات چوبی 30 40 15935
3 کاردانی حرفه ای طلا و جواهر-ساخت زیور آلات با دست 30 40 15946
4 کاردانی حرفه ای هتلداری 30 40 16423
5 کاردانی حرفه ای گردشگری 30 40 16394