مؤسسه آموزش عالی علمی- کاربردی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

لیست رشته های مقطع کارشناسی حرفه ای درخواستی سال 1395

مراکز علمی کاربردی تحت پوشش

 
 
 

متقاضیان محترم ثبت نام در دوره های کاردانی می توانند پس از آشنائی با رشته های مراکز استانی، بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور کلیک کنند و مستقیما نسبت به ثبت  نام اقدام کنند.
سایت سازمان سنجش آموزش کشور - لطفا کلیک کنید

 
 

 
 
 
 
 
لیست ظرفیت و رشته های درخواستی مرکز اراک

ردیف مقطع / دوره درخواستی ظرفیت کد رشته ها
آزاد شاغل
1 کارشناسی حرفه ای ارزیابی صنایع دستی 60 15 23543
2 کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری خدمات وآثارفرهنگی وهنری 60 15 21966
3 کارشناسی حرفه ای روابط عمومی –امور رسانه 60 15 23089
4 کارشناسی حرفه ای صنایع دستی – صنایع چوبی 60 15 23559
5 کارشناسی حرفه ای مدیریت گردشگری 60 15 23509
6 کارشناسی حرفه ای مرمت واحیا بناهای تاریخی 60 15 23740
7 کارشناسی حرفه ای معماری –طراحی محیط داخلی 60 15 23857
8 کارشناسی حرفه ای میراث فرهنگی-امور موزه 60 15 23572
9 کارشناسی حرفه ای نقاشی –نقاشی ایرانی 60 15 23888
10 کارشناسی حرفه ای مدیریت هتلداری 60 15 23534
   
 
 
لیست ظرفیت و رشته های درخواستی مرکزاردبیل

ردیف مقطع / دوره درخواستی ظرفیت کد رشته ها
آزاد شاغل
1 کارشناسی حرفه ای مدیریت گردشگری 35 35 23483
2 کارشناسی حرفه ای مدیریت هتلداری 35 35 23516
3 مهندسی فناوری معماری-طراحی ونوسازی بافت های فرسوده 35 35 21383
   
 
 
 
 
 
 
 
لیست ظرفیت و رشته های درخواستی مرکز ارومیه

ردیف مقطع / دوره درخواستی ظرفیت کد رشته ها
آزاد شاغل
1 کارشناسی حرفه ای گرافیک – تزئینی ومحیطی 35 35 23574
2 کارشناسی حرفه ای گرافیک - تصویرسازی 35 35 23661
3 کارشناسی حرفه ای گرافیک –چاپ وبسته بندی 35 35 23719
4 کارشناسی حرفه ای مدیریت گردشگری 35 35 23482
5 کارشناسی حرفه ای مدیریت هتلداری 35 35 23515
6 کارشناسی حرفه ای موسیقی – نوازندگی ساز ایرانی 35 35 24009
   
 
 
لیست ظرفیت و رشته های درخواستی مرکز اصفهان

ردیف مقطع / دوره درخواستی ظرفیت کد رشته ها
آزاد شاغل
1 کارشناسی حرفه ای ارزیابی صنایع دستی 50 25 23538
2 کارشناسی حرفه ای گرافیک – تزئینی ومحیطی 50 25 23575
3 کارشناسی حرفه ای مدیریت گردشگری 50 25 23484
4 کارشناسی حرفه ای نقاشی – نقاشی ایرانی 50 25 23884
5 کارشناسی حرفه ای نقاشی – نگارگری وزرنگاره 50 25 23891
 
 
                                                             
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
لیست ظرفیت و رشته های درخواستی مرکز تبریز

ردیف مقطع / دوره درخواستی ظرفیت کد رشته ها
آزاد شاغل
1 کارشناسی حرفه ای صنایع دستی – صنایع چوبی 30 15 23552
2 کارشناسی حرفه ای گرافیک-پوسترونشانه 30 15 23612
3 کارشناسی حرفه ای گرافیک - تصویرسازی 30 15 23660
4 کارشناسی حرفه ای مدیریت گردشگری 30 15 23480
5 کارشناسی حرفه ای معماری – طراحی معماری داخلی 30 15 23778
6 کارشناسی حرفه ای نقاشی – نقاشی 30 15 23867
7 کارشناسی حرفه ای نقاشی – نگارگری وزرنگاره 30 15 23890
8 کارشناسی حرفه ای فرش - طراحی 30 15 23563
9 کارشناسی حرفه ای مدیریت هتلداری 0 30 23514
   
 
 
                                                
 
 
 
 
                                               
  لیست ظرفیت و رشته های درخواستی مرکز صنایع دستی تهران

ردیف مقطع / دوره درخواستی ظرفیت کد رشته ها
آزاد شاغل
1 کارشناسی حرفه ای صنایع دستی - ابگینه 45 20 23545
2 کارشناسی حرفه ای صنایع دستی – صنایع چوبی 45 20 23553
3 کارشناسی حرفه ای صنایع دستی – صنایع فلزی 45 20 23549
4 کارشناسی حرفه ای طراحی والگوسازی پوشاک-لباس اقوام 45 20 23913
5 کارشناسی حرفه ای فرش – بافت ورفوگری 45 20 23561
6 کارشناسی حرفه ای فرش - طراحی 45 20 23565
7 کارشناسی حرفه ای مدیریت گردشگری 45 20 23489
8 کارشناسی حرفه ای مدیریت هتلداری 45 25 23520
   
 
              
                                       
                                                    
  لیست ظرفیت و رشته های درخواستی مرکز خراسان رضوی

ردیف مقطع / دوره درخواستی ظرفیت کد رشته ها
آزاد شاغل
1 کارشناسی حرفه ای ارزیابی صنایع دستی 50 25 23539
2 کارشناسی حرفه ای صنایع دستی – صنایع چوبی 50 25 23554
3 کارشناسی حرفه ای صنایع دستی – صنایع فلزی 50 25 23550
4 کارشناسی حرفه ای مدیریت گردشگری 50 25 23496
5 کارشناسی حرفه ای مدیریت هتلداری 50 25 23525
6 کارشناسی حرفه ای مرمت واحیا بناهای تاریخی 50 25 23732
 
 
                                                          
 
 

           
 
 
لیست ظرفیت و رشته های درخواستی مرکز زنجان

ردیف مقطع / دوره درخواستی ظرفیت کد رشته ها
آزاد شاغل
1 کارشناسی حرفه ای مدیریت گردشگری 40 35 23500
2 مهندسی فناوری معماری-طراحی ونوسازی بافت های فرسوده 40 35 21411
3 کارشناسی حرفه ای ارزیابی صنایع دستی 40 35 23540
4 کارشناسی حرفه ای مرمت واحیا بناهای تاریخی 40 35 23734
   
 
 
لیست ظرفیت و رشته های درخواستی مرکز سنندج

ردیف مقطع / دوره درخواستی ظرفیت کد رشته ها
آزاد شاغل
1 کارشناسی حرفه ای روابط عمومی -اموررسانه 50 25 23077
2 کارشناسی حرفه ای صنایع دستی – صنایع چوبی 50 25 23555
3 کارشناسی حرفه ای گرافیک – تزئینی ومحیطی 50 25 23598
4 کارشناسی حرفه ای گرافیک-پوسترونشانه 50 25 23645
5 کارشناسی حرفه ای مدیریت امورفرهنگی-برنامه ریزی فرهنگی 50 25 23308
6 کارشناسی حرفه ای مدیریت گردشگری 50 25 23503
7 کارشناسی حرفه ای مرمت واحیا بناهای تاریخی 50 25 23736
8 کارشناسی حرفه ای نقاشی – نقاشی 50 25 23875
9 مهندسی فناوری معماری-طراحی ونوسازی بافت های فرسوده 50 25 21425
10 کارشناسی حرفه ای مدیریت هتلداری 50 25 23530
   
 
 
 
 
لیست ظرفیت و رشته های درخواستی مرکز قم

ردیف مقطع / دوره درخواستی ظرفیت کد رشته ها
آزاد شاغل
1 کارشناسی حرفه ای مدیریت گردشگری 40 25 23502
2 کارشناسی حرفه ای مدیریت هتلداری 40 20 23529
3 کارشناسی حرفه ای نقاشی – نقاشی ایرانی 45 25 23885
4 مهندسی فناوری معماری-طراحی ونوسازی بافت های فرسوده 40 25 21421
5 کارشناسی حرفه ای معماری – طراحی محیط  داخلی 45 20 23831
   
 
 
لیست ظرفیت و رشته های درخواستی مرکز کرمان

ردیف مقطع / دوره درخواستی ظرفیت کد رشته ها
آزاد شاغل
1 کارشناسی حرفه ای ارزیابی صنایع دستی 50 25 23541
2 کارشناسی حرفه ای صنایع دستی – صنایع  ابگینه 50 25 23546
3 کارشناسی حرفه ای صنایع دستی – صنایع چوبی 50 25 23556
4 کارشناسی حرفه ای صنایع دستی – صنایع سنگی 50 25 23548
5 کارشناسی حرفه ای صنایع دستی – صنایع فلزی 50 25 23551
6 کارشناسی حرفه ای فرش - طراحی 50 25 23569
7 کارشناسی حرفه ای مدیریت گردشگری 50 25 23504
8 کارشناسی حرفه ای مدیریت هتلداری 50 25 23531
9 کارشناسی حرفه ای مرمت واحیا بناهای تاریخی 50 25 23738
10 کارشناسی حرفه ای میراث فرهنگی-امور موزه 50 25 23571
11 کارشناسی حرفه ای نقاشی – نقاشی ایرانی 50 25 23886
 
 
 
لیست ظرفیت و رشته های درخواستی مرکز کرمانشاه

ردیف مقطع / دوره درخواستی ظرفیت کد رشته ها  
آزاد شاغل  
1 کارشناسی حرفه ای ارزیابی صنایع دستی 60 15 23542  
2 کارشناسی حرفه ای صنایع دستی – صنایع چوبی 55 20 23557  
3 کارشناسی حرفه ای طراحی والگوسازی پوشاک-لباس اجتماعی ومشاغل 60 15 23903  
4 کارشناسی حرفه ای گرافیک – تزئینی ومحیطی 60 15 23601  
5 کارشناسی حرفه ای گرافیک-پوسترونشانه 60 15 23649  
6 کارشناسی حرفه ای مدیریت گردشگری 60 15 23505  
7 کارشناسی حرفه ای مرمت واحیا بناهای تاریخی 60 15 23739  
8 کارشناسی حرفه ای معماری – طراحی محیط داخلی 60 15 23840  
9 مهندسی فناوری معماری-طراحی ونوسازی بافت های فرسوده 60 15 21431  
     
               
 
 
                                                          
                                                          
لیست ظرفیت و رشته های درخواستی مرکز لالجین

ردیف مقطع / دوره درخواستی ظرفیت کد رشته ها
آزاد شاغل
1 کارشناسی حرفه ای صنایع دستی – صنایع  ابگینه 30 30 23547
2 کارشناسی حرفه ای صنایع دستی – صنایع چوبی 30 30 23560
3 کارشناسی حرفه ای گرافیک – تزئینی ومحیطی 30 30 23610
4 کارشناسی حرفه ای گرافیک-پوسترونشانه 30 30 23657
5 کارشناسی حرفه ای گرافیک - تصویرسازی 30 30 23715
6 کارشناسی حرفه ای معماری – طراحی محیط داخلی 30 30 23863
7 مهندسی فناوری سرامیک-کاشی وچینی 30 30 20330
 
 
 
 
                                                           
 
                                                           
لیست ظرفیت و رشته های درخواستی مرکز همدان

ردیف مقطع / دوره درخواستی ظرفیت کد رشته ها
آزاد شاغل
1 کارشناسی حرفه ای ارزیابی صنایع دستی 30 30 23544
2 کارشناسی حرفه ای مدیریت گردشگری 30 30 23511
3 کارشناسی حرفه ای مدیریت هتلداری 30 30 23536
4 کارشناسی حرفه ای مرمت واحیا بناهای تاریخی 30 30 23741
5 مهندسی فناوری معماری-طراحی ونوسازی بافت های فرسوده 30 30 21445
 
 
لیست ظرفیت و رشته های درخواستی مرکز خوزستان

ردیف مقطع / دوره درخواستی ظرفیت کد رشته ها
آزاد شاغل
1 کارشناسی حرفه ای مدیریت گردشگری 40 35 23499
2 کارشناسی حرفه ای مرمت واحیا بناهای تاریخی 40 35 23733
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
                                                          
لیست ظرفیت و رشته های درخواستی مرکزیاسوج

ردیف مقطع / دوره درخواستی ظرفیت کد رشته ها
آزاد شاغل
1 کارشناسی حرفه ای فرش – بافت ورفوگری 40 35 23562
2 کارشناسی حرفه ای مدیریت گردشگری 35 40 23506
   
 
 
لیست ظرفیت و رشته های درخواستی مرکزیزد

ردیف مقطع / دوره درخواستی ظرفیت کد رشته ها
آزاد شاغل
1 کارشناسی حرفه ای مدیریت گردشگری 30 40 23512
2 کارشناسی حرفه ای مدیریت هتلداری 40 30 23537