بر طبق ماده 9 اساسنامه موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، ترکیب هیات امنا بقرار زیر است:
1- رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری( رئیس هیات امنا) : علی اصغر مونسان
2- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری یا نماینده تام الاختیار وی:  عبدالرضا باقری( نماینده وزیر)
3- معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور یا معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور یا نمایندگان تام الاختیار ایشان حسب مورد: یوسف صدیقی( نماینده معاون راهبردی)
4- رئیس دانشگاه جامع علمی- کاربردی یا نماینده تام الاختیاروی:محمد حسین امید(رئیس دانشگاه)
5- رئیس موسسه(دبیر هیات امنا): رضا جعفری
6- دو تا چهار تن از شخصیت های علمی، فرهنگی و یا اجتماعی کشور که نقش موثری در توسعه و پیشرفت آموزش های علمی- کاربردی داشته باشند( انتصاب با پیشنهاد رئیس هیات امنا، تائید رئیس دانشگاه جامع علمی- کاربردی و حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری برای چهار سال):
     6-1- بهمن نامور مطلق
     6-2- محمد علی پیوند
     6-3- محمد جواد حق شناس
     6-4- عبداله ناصری طاهری